Algemene voorwaarden

  • Download hier de algemene voorwaarden.

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Stichting Bite Back: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de KVK onder registratienummer 63861240 handelend onder de naam Stichting Bite Back.

Website: een van de websites van Stichting Bite Back, te raadplegen via www.biteback.nl en www.dolfinariumvrij.nl, en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Stichting Bite Back.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stichting Bite Back en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Stichting Bite Back.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Stichting Bite Back en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en bestellingen tussen Klant en Stichting Bite Back, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Stichting Bite Back in te zien zijn en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Stichting Bite Back slechts bindend, indien en voor zover deze door Stichting Bite Back uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

1.6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Het aanbod

2.1. Het aanbod is vrijblijvend. Stichting Bite Back is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.3. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Bite Back kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van programmeer- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij voornoemde fouten is Stichting Bite Back niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

2.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Stichting Bite Back kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Stichting Bite Back kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Stichting Bite Back en het voldoen aan de daarbij door Stichting Bite Back gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Bite Back onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stichting Bite Back passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Stichting Bite Back daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Stichting Bite Back kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Stichting Bite Back op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stichting Bite Back het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1. Klant heeft het recht de gesloten Overeenkomst met Stichting Bite Back binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

4.2. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product na te gaan om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4.4. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Stichting Bite Back, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stichting Bite Back kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Stichting Bite Back bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden naar het in de contactgegevens vermelde adres onderaan deze Algemene Voorwaarden.

4.5. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.6. Indien de Klant na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Stichting Bite Back heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 5. Kosten in geval van herroeping

5.1. De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Stichting Bite Back een raming van deze kosten.

5.2. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald, tenzij de Klant

nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalwijze. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stichting Bite Back de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Stichting Bite Back aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stichting Bite Back wachten met terugbetalen tot Stichting Bite Back het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 6. Garantie en conformiteit

6.1. Stichting Bite Back staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Stichting Bite Back er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2. De garantietermijn van Stichting Bite Back komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stichting Bite Back is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.3. De garantie geldt niet indien:

  • de Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stichting Bite Back en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 6.4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Stichting Bite Back schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

6.5. Indien Stichting Bite Back de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van dit Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 7. Levering en uitvoering Overeenkomst

7.1. Zodra de bestelling door Stichting Bite Back is ontvangen, stuurt Stichting Bite Back de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Stichting Bite Back kenbaar heeft gemaakt.

7.3. Stichting Bite Back is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7.4. De levertermijn bedraagt in beginsel 7-14 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Stichting Bite Back.

7.5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

7.6. Indien Stichting Bite Back de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

7.7. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

7.8. Stichting Bite Back is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

7.9. Stichting Bite Back raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

7.10. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Stichting Bite Back volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stichting Bite Back is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stichting Bite Back is gewezen op de te late betaling en Stichting Bite Back de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stichting Bite Back gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Stichting Bite Back kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de uitvoering van de Overeenkomst met Stichting Bite Back, dan kan hij binnen 2 maanden bij Stichting Bite Back telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Stichting Bite Back geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stichting Bite Back binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot Stichting Bite Back. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 10. Geschillen

10.1. Op Overeenkomsten tussen de Klant en Stichting Bite Back waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.

10.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Bite Back gevestigd is.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Stichting Bite Back verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.