Waar staan we voor?

Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn, en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie.

Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens. Dieren zijn levende, voelende wezens die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren.

Omdat de dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, ziet Bite Back zich als pleitbezorger van hun rechten. Door middel van onder meer directe acties en campagnes zet Bite Back zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking.

Bite Back wil een bijdrage leveren tot een maatschappij waarin bewustwording en met name bewuster consumeren het leven van dieren kan redden of op zijn minst de kwaliteit ervan kan verbeteren.

Bite Back wil door haar activiteiten voorkomen dat dieren, als welzijnsgevoelige wezens, opgesloten en uitgebuit worden voor ‘amusement’ (zoals in dierentuinen en circussen), dat ze lijden en gedood worden voor wetenschappelijke experimenten, voeding, kleding, sport, traditie, of jacht.

Bite Back ziet de strijd tegen het speciësisme (discriminatie op basis van soort) als onderdeel van een bredere emancipatorische  beweging. Opkomen voor de rechten van dieren en tegen het speciësisme, betekent ook de erkenning van en de bestrijding van de verschillende vormen van discriminatie en onderdrukking zoals seksisme, racisme, homofobie, evenals alle andere vormen van onderdrukking.

Racistische, xenofobe, seksistische en andere discriminatoire uitlatingen (of het verspreiden van zulk gedachtengoed) worden daarom niet getolereerd binnen Bite Back. Zie hiervoor onze gedragscode.